پرستو parastoo

 

علت انقراض ساسانيان

در کتب عرب آمده است که بعد از انقراض ساسانیان بزرگمهر به طبرستان رفت، از او پرسیدند سبب انقراض ساسانیان، چیست؟ در جواب گفت کارهای بزرگ را به مردم خُرد سپردند و کارهای خُرد را به مردم بزرگ. بزرگان به کار کوچک دل ننهادند و خُردان از عهد کار بزرگ بر نیامدند و ناچار هر دو تباه گشت».

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٥ تیر ،۱۳۸٦ - خلیل منصوری