پرستو parastoo

 

کلاج و کشکرت ( ترانه های رامسری)

سر كوه بلند مي پا هلغزست
كلاج و كشكرت خنده بتركست
كلاج و كشكرت خنده نوكنين
آواز دختران مي دل بتركست
ترجمه:
بر سر كوهي بلند پايم لغزيد
كلاغ و زاغي از خنده تركيدند
كلاغ و زاغي خنده نكنيد
آواز دختران باعث شد كه دلم بتركد و به لزره در آيد

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٦ - خلیل منصوری