آقایی ام را به نیم شاهی نمی فروشم

استاد حسن زاده آملی می فرمود: انسان در نزد پروردگار از جایگاه بلندی برخوردار می باشد و پس از آفرینش آدم بر خود آفرین فرستاده و گفته است: تبارک الله احسن الخالقین. انسان در پیشگاه خداوند از منزلت و کرامت والایی بهره مند پس آن را به بهای اندک و یا بی بها نفروشیم. چرا باید خود را ارزان بفروشیم؟

من در کودکی به مکتب می رفتم در مسیر راهم به مکتب در کنار میدانگاهی با بچه ها بودیم که یکی از بچه ها که با او بازی می کردیم گفت که آقا می آید. نگاهی کردیم دیدم آقای ... عالم بزرگی بود. دست ایشان حلب نفتی بود. در جنب مسجد آن روز شخصی دکان و دکه ای داشت که همه چیز داشت و حتی نفت را می فروخت. عالمی بزرگ را دیدم که با پیت نفتی خالی آمد تا نفت بخرد.

 دیدم که دکاندار به او گفت که بهای نفتش چند شاهی و نیم شاهی می شود. با پیمانه نفت ریخت و آن عالم پولش را به نفت فروش داد و منتظر ماند که پولش را بشمارد تا کم نباشد.

بعد این دکاندار گفت : چون شمایید من نیم شاهی را از شما نمی خواهم و به همان چند شاهی می فروشم و آن نیم شاهی تخفیف تو باشد.

آن عالم حلب نفتش را برداشت  و در حالی که می رفت گفت : من آقاییم را به نیم شاهی نمی فروشم. 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید