كلمه عيسوي

در فرهنگ معنايي قرآن براي "كلمه " معاني چندي گفته شده است. آن چه مراد ما در اين جاست كلمه وجودي است. به سخن ديگر ، يكي از معاني قرآني براي كلمه ، پديده وجودي است كه در يكي از مراتب وجودي تحقق خارجي يافته است . قرآن به پديده هاي خارجي اطلاق كلمه مي كند. به عنوان نمونه درباره موجودات جهان هستي و بيرون از شمار بودن آنان مي گويد: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي و لو جئنا بمثله مددا( كهف، آيه 109) يعني به آنان بگو كه اگر دريا و آب ، جوهري براي نگارش كلمات وجودي و موجوداتي كه آفريده شود، آب دريا به پايان مي رسد،  پيش از آن كه اين كلمات وجودي پروردگارمن پايان يابد، حتي اگر مانند اين دريا را به كمك آوريم .  و در جايي ديگر در سوره لقمان آيه 27 مي گويد: اگر هفت دريا مانند اين درياهاي موجود در كره زمين به مدد و ياري آيد، كلمات وجودي الهي را پاياني نيست.

در روايات آمده است كه كلماتي كه آدم از خداوند تلقي كرد و گرفت و بدان ها توبه كرد و توبه اش پذيرفته شد، همان كلمات وجودي نوري ائمه اطهار(ع) بوده است.(بقره آيه 37)

از مواردي كه قرآن به صراحت اين واژه را در معناي امر وجودي به كار برده است ، كلمه وجودي عيسوي است. قرآن درباره وجود حضرت عيسي (ع) مي فرمايد: ان الله يبشرك بيحيي مصدقا بكلمه من الله (آل عمران آيه 39)؛ خداوند به تو يحيي را مژده مي دهد كه او تصديق كننده كلمه اي از خداست .

در اين آيه خدا به حضرت زكريا فرزندي را مژده مي دهد كه او از اين ويژگي برخوردار است كه تصديق كننده كلمه وجودي خدا به نام عيسي است.

در آيه 171 سوره نساء مي فرمايد: انما المسيح عيسي بن مريم رسول الله و كلمته ؛ مسيح عيسي پسر مريم رسول الله و كلمه اوست.

در آيه ديگري مي فرمايد: اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسي بن مريم( آل عمران آيه 45) ؛هنگامي كه فرشتگان گفتند: اي مريم! خداوند به تو بشارت و مژده به كلمه اي از خود را مي دهد كه نامش مسيح عيسي بن مريم است.

در اين جا به مريم مژده فرزندي داده شده است كه از آن تعبير به سه ويژگي انحصاري مي شود: 1. كلمه است؛ 2. نامش مسيح است ؛ 3. فرزند مريم است.

هر يك از تعابير بيان گر خصوصيتي است كه محل و بحث جدل فكري و انديشه اي ميان مومنان به اديان الهي است. در حقيقت قرآن مي كوشد تا با بيان اين نكات وجود عيسوي را تحليل و تبيين كند و بنماياند كه او هر چند از مقام بسيار برجسته اي برخوردار است ولي با همه اين ها مخلوق و آفريده اي از آفريده هاي پروردگار است.خداوند درآغاز به دو ويژگي و خصوصيت برجسته عيسي اشاره مي كند كه مقام ومنزلت وي را در نزد خداوند نشان مي دهد. او تنها كسي است كه به صراحت به عنوان كلمه خوانده شده است. اگر همه موجودات به عنوان كلمات وجودي پروردگار مطرح هستند ، حضرت عيسي كلمه وجودي است كه منسوب به الله است به اين معنا كه وي كلمه اي است كه تجلي كلمه جامع الله است كه دربردارنده همه صفات و اسماي الهي و بازگو كننده آن است. از اين خداوند در قرآن وي را در جايگاهي بس رفيع و بلند مي نشاند. اگر ائمه اطهار بر پايه تفسير روايي آيه 37 سوره بقره كلمات خاص وجودي بودند كه آدم به كمك و شفاعت ايشان از عذاب الهي رهايي يافت و توبه او پذيرفته شد، حضرت عيسي كلمه وجودي ديگري است كه مي تواند در اين جايگاه قرار گيرد و انسان هاي عصر وي را كه به دامن او پناه آورده از عذاب الهي برهاند و شفاعت ايشان كند. از اين رو از نظر جايگاه در مقام رفيع شفاعت مي نشيند. البته همان گونه كه حضرت مريم (س) بر مردمان زمان خود برتري و فضليت دارد ، حضرت عيسي نيز از جايگاه شفاعت در آن زمان تا پيش از آمدن حضرت محمد (ص) برخوردار است. اين فضليت ها نسبي است چنان كه برتري قوم موسي نيز چنان كه قرآْن مي فرمايد اين گونه است.  حضرت عيسي نيز از شفاعت مومنان برخوردار است و اين تا زماني خاص است كه گفته شد.

ديگر نكته اي كه در آيه بدان توجه داده شده است و به عنوان ويژگي انحصاري عيسوي از آن ياد شده است مسيح بودن اوست. مسيح يعني كسي كه با كشيدن دست بيماري را شفا مي دهد. در آيات چندي به اين مساله پرداخته شده است كه از معجزات آن حضرت شفاي بيماري گسترده آن دوره و زمانه به نام هاي پييسي و جزام بوده است. آن حضرت افزون بر آن كه دم ايجادي داشت و با دميدن بر گل جامد بر آن روح مي دميد و زنده مي كرد چنان كه پرنده اي از گل ساخته و بر آن از دم مسيحايي خود دميد و آن را زنده ساخت، از اين توان برخوردار بود كه بيماري هاي درمان ناپذير را درمان مي كرد و دوا بر آن بود. اين ويژگي انحصاري آن حضرت بود ؛ زيرا وي كلمه وجودي و برخاسته از الله بود. از آن جايي كه روح الله بود مظهر آن در ميان مردم بود و با دميدن مي توانست ايجاد كند و بيماري را درمان نمايد. همين خصيصه موجب شده بود كه برخي در حق او ادعاي اولوهيت كنند و برخي ديگر به خاطر آن كه مادرش مريم نيز از اين خصوصيت برخوردار بود كه فرزندي بدون پدر آورد ، در حق هردو ايشان چنين دعواي نموده اند كه قرآن از آن در آيه اي ياد مي كند ( اتخذوني و امي الهين )

از ديگر ويژگي هاي و خصوصيات آن حضرت بن مريم بودن است. قرآن بر خلاف ديگر پيامبران تنها از او اين گونه ياد مي كند و هرگز به خصوصيات شناسنامه پيامبران توجهي ندارد. اين گونه نيست كه از پدر و مادر كسي ياد كند و يا آنان را اين گونه به نامد و مثلا بگويد: سليمان بن داود ، يا يحيي بن زكريا. تنها در حق اوست كه وي را به عنوان فرزندبودن ياد مي كند و نام مادرش را مي آورد تا به اين طريق بيان دارد كه آن حضرت با همه جايگاه و مقامي كه درنزد خداوند دارد، فرزند انساني بيش نيست و مادرش مريم بنت عمران است. تاكيد بر اين جنبه براي دفع اولوهيت وي و مادرش است؛ زيرا كسي كه از مادري زاده شده است هر چند كه پدري ندارد نمي تواند خدا باشد. تاكيد بر اين جنبه موجب شده است تا در آيه ديگر بر خورد و خوراك ايشان توجه دهد و يا به مساله بازخواست آنان بپردازد. كسي كه خداست از اين نواقص برخوردار نيست. جز خدا همه بايد پاسخگو رفتار خود باشند. قرآن در باره اين مساله در آيات چندي مي گويد كه عيسي در قيامت بازخواست مي شود و او پاسخگو خداوند مي باشد.(مائده آيه 116)

به هرحال تاكيد بر فرزند مريم بودن دفع توهم و خيال باطلي است كه برخي از پيروان آن حضرت در حق او به ناروا روا مي دارند و او را خدا و يا يكي از دو خدايان( مائده آيه 116) و يا سه خدايان بر مي شمارند چنان كه قرآن اين ديدگاه هاي نسطوري و يعقوبي را بيان و آن را نقد مي كند.

تاكيد بر رسول الله بودن به معناي آن است كه او هرگز نمي تواند خدا باشد ؛ زيرا فرستاده خدا غير از خداست. اين ويژگي اي كه در آيه نساء امده است نيز نوعي دفع اين معناست كه اولوهيت را از عيسي بن مريم بزاديد.

آن حضرت مويد به روح القدس بود به گونه اي كه در خردسالي و طفوليت در گهواره به سخن پرداخت و براي مردم به حكمت و علم سخن گفت( آل عمران آيه 46)

ازديگر ويژگي هاي انحصاري آن حضرت سخن گفتن در كهولت است . چنان كه روايت و منابع روايي اسلامي آمده است آن حضرت در پس ظهور مهدي موعود(عج) ظهور كرده وبراي مردمان سخن مي گويد و خواهان پيروي از آيين رهايي بخش اسلامي مي شود(همان)

با اين مطالب دانسته شده است كه آن حضرت از چه جايگاه والايي نزد پروردگار به عنوان انساني كامل برخوردار است.

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
سحر

سلام دوست عزیز، اگه میخوای چیزی شبیه تبلیغات Google اما به فارسی توی وبلاگت بگذاری و از این راه هم درآمد داشته باشی و هم سایتت یا هر چیز دیگه ای را در بقیه سایتها معرفی کنی تا بازدیدکننده هات زیاد بشن، یه سری به سایت ads.blogabzar.com بزن. کافیه وبلاگت در روز بیشتر از 10 بازذدیدکننده داشته باشه. یادت نره بعد از ورود به سیستم، کد HTML شون را توی سایتت بگذاری تا برات اعتبار تولید کنه. وگرنه بعد از چند روز اعتبارت تموم میشه و آگهی هات دیگه پخش نمیشن. اگه هم بلد نیستی این کار را بکنی میتونی قالب وبلاگت را براشون میل کنی تا خودشون برات انجام بدن - فعلا که خوب راه می آن :) فقط لطفا موقع ثبت نام، در قسمت نام معرف بنویس: sahar1986 یه سری بشون بزن و امکاناتشون را ببین. ضرر نداره :) قربانت سحر