معیارهایی برای اصلاح الگوی مصرف

اسلام به عنوان کامل ترین و سالم ترین راهنمای زندگی ، مجموعه کامل شناختی و دستوری را برای دست یابی به کمال در عرصه های زندگی دنیوی و اخروی فراهم آورده است. از این رو، اگر بخواهیم در هر بخش از بخش های زندگی انسان، الگوهایی را معرفی کنیم، نیازمند آنیم که به این مجموعه غنی وحیانی مراجعه کنیم.
بخش مصرف در حوزه اقتصادی، یکی از بخش های مهم است که آموزه های شناختی و دستوری اسلام وقرآن در آن بخش ، در حجم بسیار بالایی است؛ زیرا از نظر آموزه های وحیانی اسلام، هر گونه دست یابی به انسان کامل و جامعه سالم نیازمند توجه کامل به حوزه اقتصادی است.

ادامه مطلب در نشانی زیر:

http://somamus.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1155&Itemid=114

 

/ 0 نظر / 14 بازدید