علت انقراض ساسانيان

در کتب عرب آمده است که بعد از انقراض ساسانیان بزرگمهر به طبرستان رفت، از او پرسیدند سبب انقراض ساسانیان، چیست؟ در جواب گفت کارهای بزرگ را به مردم خُرد سپردند و کارهای خُرد را به مردم بزرگ. بزرگان به کار کوچک دل ننهادند و خُردان از عهد کار بزرگ بر نیامدند و ناچار هر دو تباه گشت».

/ 0 نظر / 87 بازدید