امام حسين (ع) در آينه انديشه

سخن گفتن از برخي از انسان هاي کامل بسيار سخت و دشوار است. انسان مي بايست در جايگاهي باشد که بتواند از آن منظر ديگري را به درستي ببيند و يا ارزيابي کند و به توصيف وي بپردازد. از اين رو سخن گفتن از زبان تحليل و ارزيابي بس دشوار و يا ناشدني است. کسي که خود کور و نابيناست چگونه مي تواند از رنگ ها سخن بگويد و از چگونگي پردازش و بازتاب در مقام تحليل و تبيين برآيد.
در آيات قرآني به اين مهم اشاره شده است که انساني مي تواند به توصيف و نه تحليل و تبيين الهي بپردازد که خود در مقام والا نشسته باشد و دست کم مظهر و مجلاي اسما و صفات الهي باشد. از اين رو توصيف هر کسي را از خدا امري نادرست بر مي شمارد و تنها انسان هاي کامل و مخلصان را به عنوان توصيف کنندگان مورد تاييد قرار مي دهد. اين همانند آن است که ذاتي نايافته از هستي خود بخواهد هستي بخش باشد. کسي که چيزي را ندارد چگونه مي تواند از آن سخن گويد. از اين رو گفته اند که من فقد حسا فقد فقد علما؛ هر کسي که حسي را از دست داده است به درستي که دانشي را از دست داده است. کسي که خود داراي صفات و ويژگي هاي برجسته و بلندي نيست نمي تواند از کسي سخن بگويد که در مقام عالي نشسته است.
انسان هاي ناقصي چون ما چگونه مي تواند از انسان هاي کاملي سخن بگويد که در مقام مظهريت کامل اسما و صفات الهي است . از اين روست که سخن گفتن از امام حسين(ع) بسيار سخت و يا به تعبيري ديگر ناشدني است چه رسد که به تحليل و تبيين سيره وجودي آن اهتمام شود و بخواهيم آن وجود کامل را مورد ارزيابي قرار دهيم و بگوييم که حرکت وي در فلان جا و يا نسبت به فلاني درست بوده است و يا نه؟ و يا اصولا چرا چنين حرکتي را انجام داده است.
براي دست يابي به حقيقت حسيني (ع) ناچاريم به کس و يا کساني مراجعه کنيم که در مقامي همسان و يا برتر نشسته اند. از اين رو بهتر آن است که براي شناخت آن وجود بزرگ و برتر به سراغ آيات قرآني و يا احاديث نبوي و يا ولوي ( ولايتي ) برويم و از آنان بخواهيم تا او را معرفي و توصيف و يا رفتار و حرکاتش را تحليل و تبيين کنند.
بنابراين بازخواني آيات قرآني و سيره حسيني و روايات امامان (ع) با اين رويکرد امري ضروري است؛ زيرا امام حسين (ع) کسي نيست که در انديشه ما بنگنجد و اگر بخواهيم سيره وي را سرمشق خويش قرار دهيم مي بايست با اين زاويه ديد به زندگي وي توجه کنيم باشد تا در مسير کمالي قرار گيريم که آن حضرت قرار گرفته و به هدف والاي لقاء الله دست يافته است.

/ 0 نظر / 6 بازدید