پرسش بی معنا از زمان قیامت

این پرسش شود کی قیامت می شود؟ این کی که به معنای زمان است، پرسشی بی معناست؛ زیرا وقتی زمان برداشته می شود، دیگر پرسش از زمان بی معنا خواهد بود؛ زیرا معاد وقتی قیام می‌کند که از «چه وقت» خبری نیست؛ چرا که «چه وقت» سؤال از زمان است و «کجا» سؤال از مکان است. پس وقتی «چه وقت» و «کجا» در طلیعه معاد رخت برمی‌بندد، برای اینکه وقتی مجموعه آسمان و زمین بساطش برچیده شد : یَوْمَ نَطْوِی السَّماءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ؛ روزی که آسمان مانند طومارنوشته ها جمع می شود(انبیاء، آیه 104) و زمانی که أَرض و زمین در مشت شد: قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ(زمر، آیه 67) و خورشید نابود شد: إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ(تکویر، آیه 1) پس دیگر زمینی نیست تا به دور خورشید «شمس» بگردد تا شب و روزی یعنی «لیل» و «نهار» باشد. پس زمان از میان می رود، و دیگر پرسش از زمان قیامت معنایی نخواهد داشت.
پس وقتی این عالم جمع شد و خورشید و ماه و کهکشانی نیست، دیگر تاریخی و جغرافیایی نخواهد بود و آنهایی سؤال می‌کردند که قیامت بر پا می شود و چه وقت قیام و قیامت خواهد بود؟ پاسخ ذات اقدس الهی در تبیین جریان قیامت به این است که ما با یک صیحه و تشر، کلّ این عالم را خاموش می‌کنیم، با یک صیحه و فرمان، کلّ عالَم را روشن می‌کنیم. پس دیگر زمان و مکان معنایی ندارد.

/ 0 نظر / 11 بازدید