تحريف گزينشي

برخي عادت كرده اند كه در همه چيز دست به انتخاب بزنند و برايشان فرق نمي كند كه اين چيز اصلا قابليت گزينش دارد يا ندارد. برخورد انتخابي و گزينشي اگر در بسياري از چيزها امري عادي و معمولي و حتي مورد پسند عقلا و خردمندان است ، اما در برخي از چيزها و امور يا امكان ندارد و يا اگر داشته باشد امري دور از انصاف است و خردمندان را ناخوش و اهل عرف را ناپسند آيد. يكي از چيزهايي كه نبايد( ارزشي اخلاقي و حكم هنجاري و حتي حكمي ديني ) و نشايد( حكمي عرفي و ناپسند عقلايي )  است كه آن را به طور گزينشي اختيار كنيم مساله دين است. دين مجموعه اي از گزاره هاي شناختي و آموزه هاي دستوري است كه از طرف خداوند فرستاده شده و پيامبري آن را به مردم ابلاغ نموده تا به عنوان راهنماي عمل و دستور هدايتي بشر به سوي كمال به كار گرفته شود.


در قرآن آمده است كه برخي از مرد مان با دين برخورد گزينشي دارند از اين رو به برخي از احكام ديني باور داشته و برخي ديگر را نپذيرفته و از در انكار با آن وارد مي شوند و مي گويند : نومن ببعض و نكفرببعض. اين عمل درباره اموري كه يا بايد همه را پذيرفت و يا همه را انكار كرد نمي تواند كنش و يا واكنش درستي باشد.


بارها ديده شده است كه برخي رفتار تحريف گزينشي را در پيش مي گيرند و مي گويند كه به طور مثال من اعتقادي به احكام اسلام درباره برتري مرد بر زن در مساله ارث ندارم و يا به قيوميت مرد و اين كه طلاق در دست مرد باشد اعتقادي ندارم و آن را نمي پذيرم هر چند كه به ديگر احكام آن اعتقاد كامل دارم.


به نظر مي رسد كه ريشه تحريف را مي بايست در امور چندي جست كه قرآن به چند مورد آن اشاره مي كند كه از آن جمله سنگدلي ، بولهوسي ، دنيا طلبي ، فريب شيطان و مانند آن مي باشد. يكي از علل و انگيزه هاي تحريف گزينيشي به غير از هوا و هوس و امور ياد شده ، فقدان نگرش كلي به دين است. دين و مجموعه احكام آن شبكه اي از احكام و آموزه هاي مي باشد كه در كنار هم معنا و مفهوم مي يابد. من در نوشتاري آن را به پازل همانند كرده ام كه در صورت درست كنار هم چيدن معنا و مفهوم درست مي يابد. بنابراين براي رهايي از افتادن در دام تحريف گزينشي مي بايست احكام و آموزه هاي اسلام و قرآن را در يك مجموعه و شبكه درست و قاعده مند ديد و با آن اين گونه رفتار كرد.

/ 1 نظر / 14 بازدید
رضا

سلام با مطالبی از خودم و اوشو بروزم.واقعا حيفه مطالب اوشو رو نخوند.