نظریه مذکر بودن انسان بهشتی

در مطلب پیشین افزون بر مونث بودن حوریان بهشتی به این نظریه نیز توجه داده شده بود که اهل بهشت از انسان ها و جنیان مذکر خواهند بود و  هیچ انسان و جنی در بهشت مونث نیست؛‌ از همین روست که حوریان بهشتی به عنوان مونث معرفی شده اند؛ نه آن که ادب اقتضا کرده که خداوند از حوریان مذکر بهشتی سخن به میان نیاورد یا مراعات غیرت اعراب !! را کرده است.

البته برای این نظریه ادله و شواهدی نیز آمده است که می تواند در مجموع نظریه را اثبات کند هر چند که برخی از آن ها دلیل و شاهدی کامل نیستند ولی در کنار هم همانند اجماع معنوی عمل می کند.

برخی از افراد ممکن است این نظریه را با برخی از روایات ابطال و یا نقض کنند و یا به برخی از شواهد اعتراض نمایند؛‌ولی باید گفت که از آیات قرآنی چنین بر می آید که همان طوری که حوریان بهشتی از جنس زن و مونث هستند؛ اهل بهشت از جنیان و انسان ها نیز تنها مرد و مذکر خواهند بود.

/ 0 نظر / 22 بازدید